Poezenhotel voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Brutus poezenhotel.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.2 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de opdrachtnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren.

Artikel 2 Vergoeding

2.1 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd zoals partijen bij deze overeenkomst hebben afgesproken.

2.2 De vergoeding dient bij vooruitbetaling door de opdrachtgever te zijn voldaan.

Artikel 3 Onkosten

3.1 De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht moest maken, te vergoeden.

3.2 Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer over deze onkosten contact opnemen met de opdrachtgever voordat de opdrachtnemer de onkosten maakt.

Artikel 4 Schadevergoeding

4.1 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer alle niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen schade te vergoeden, die deze lijdt in verband met de uitvoering van de opdracht.

4.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar dier heeft toegebracht aan een ander dier en dient deze schade en alle kosten die hieruit voortvloeien aan de eigenaar van het andere dier te vergoeden.

4.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar dier heeft toegebracht aan derden dan wel aan zaken of goederen van derden en dient deze schade en de kosten die hieruit voortvloeien, aan de derde te vergoeden.

Artikel 5 Datum ophalen dier

5.1 Partijen verplichten zich over en weer zich strikt te houden aan de datum van het ophalen van het dier, zoals in deze overeenkomst is afgesproken.

5.2 Indien het door omstandigheden voor de opdrachtgever niet mogelijk is het dier op de afgesproken datum op te halen, dient hij dat tijdig, doch minimaal 3 dagen voor de overeengekomen datum, aan opdrachtnemer te melden. Partijen zullen dan in overleg een nieuwe datum met een extra vergoeding overeenkomen.

5.3 Indien het dier niet binnen 14 dagen na de overeengekomen datum door opdrachtgever is opgehaald, geeft opdrachtgever daarmee te kennen afstand van het dier te hebben gedaan. De kosten van de opvang en alle overige door opdrachtnemer gemaakte kosten blijven/komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Hulppersonen

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen waaronder ondergeschikten, in te schakelen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte,letsel of verwonding van een dier van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van een dier van de opdrachtgever.

Artikel 8 Dier van de opdrachtgever

8.1 Onder dier van de opdrachtgever wordt verstaan: het dier dat eigendom is van de opdrachtgever dan wel het dier dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt.

Artikel 9 Opzegging

9.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd behoudens voor zover deze is verschuldigd op de voet van artikel 4 hierboven.

9.2 De opdrachtnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opdrachtnemer is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.

9.3 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer dient de overeenkomst een week voor de opzeggingsdatum schriftelijk op te zeggen.

Artikel 10 Einde overeenkomst

10.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer.

10.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever.

Artikel 11 Vergoeding bij einde overeenkomst

11.1 Indien het einde van de overeenkomst aan opdrachtgever is toe te rekenen heeft opdrachtnemer het recht om de volledige overeengekomen vergoeding te behouden.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is gedurende de loop van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

Artikel 13 Nederlands recht

13.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Afspraak maken of een kijkje komen nemen?

Neem vrijblijvend contact met ons op, u kunt ons bellen of een mail sturen

Aangesloten bij een opleidingsbedrijf, erkend door Aeqor.

KVK: 
05074117

IBAN nr:
NL13 RABO 0336591276

Btw nr:
NL105190779B01

Adres:
Nieuwleusenerdijk 37

Telefoon nr:
06-54661665